Regulamin karty stałego klienta 5%

1. Postanowienia ogólne:
1.1. Nazwa promocji: Karta stałego klienta 5%
1.2. Organizatorem promocji jest Serwistargowa.pl, ul. Targowa 66 / 1, 03-734 Warszawa, NIP: 521-298-07-73 zwana dalej Organizatorem.
2. Warunki korzystania z promocji:
2.1. Czas trwania promocji od 01.10.2014 do odwołania
2.2. Miejsce przeprowadzenia promocji – ul. Targowa 66 / 1, 03-734 Warszawa
2.3. W promocji mogą wziąć udział tylko pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2.4. Promocja skierowana jest do klientów detalicznych (konsumentów) w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego.
2.6. Do skorzystania z promocji uprawnieni są wyłącznie posiadacze oryginalnej karty 5%
3. Szczegółowe warunki promocji:
3.1. Oferta promocyjna polega na tym, że klient, który dokona zakupu usługi za kwotę wyższą niż 200zł otrzymuje kartę rabatową 5% do użycia przy kolejnych zakupach.
3.2. Przy kolejnych zakupach klient po okazaniu karty rabatowej otrzymuje 5% rabatu na zakup usług.
3.2. Produkty podlegające to wszystkie usługi serwisowe.
3.3 Rabatowi nie podlegają części zakupione do wykonania usługi serwisowej.
3.4. Kartę rabatową klient otrzymuje tylko za płatność gotówką lub kartą płatniczą.
3.5. W przypadku gdy formą płatności jest przelew lub bon rabatowy 5%, klientowi nie przysługuje otrzymanie karty rabatowej 5%.
3.6. Kwota zakupów uprawniających do wzięcia udziału w promocji nie może być niższa niż 200 złotych.
3.7 Promocje nie łączą się w sklepie.
4. Inne postanowienia:
4.1.Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się klienta z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
4.2. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia uczestnictwa w promocji na ręce Kierownika Serwisu, w którym dokonano zakupu. W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty, decyduje data nadania pisma w urzędzie pocztowym. Reklamacje będą rozpatrzone pisemnie w terminie 14 dni. Powyższe nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień klienta związanych z nabytym towarem/wykonaną usługą (w tym składania reklamacji co do ich jakości) wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002, nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
4.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe z Klientem tj. imię i nazwisko, adres, telefon oraz opis i powód reklamacji.
4.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
4.6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Warszawie.
Warszawa, 24.09.2014
 • KONTAKT Z BIUREM

  Serwistargowa.pl
  ul. Targowa 66 pawion 1
  03-734 Warszawa

  tel. +48222072965
  creditcard_visacreditcard_mastercard creditcard_american_express
 • INFROMATYK Z DOJAZDEM

  Brak czasu?
  Zadzwoń i zamów odbiór sprzętu do serwisu. Odbierzemy Twój sprzęt, naprawimy i dostarczymy go z powrotem do Ciebie.